ekoder.org
EKODER
Sayacİstatistikler Yükleniyor ..!

BURS KAMPANYA HESABIMIZ
Hesap adı : ESKİPAZAR EKONOMİK KALKINMA DERNEĞİ

T.C Ziraat Bankası Eskipazar Şubesi

TR 5900 0100 0468 6054 2960 5003
AİDAT HESABIMIZ

Hesap Adı : ESKİPAZAR EKONOMİK KALKINMA DERNEĞİ

T.C.Ziraat Bankası Eskipazar Şubesi

 

TR 1600 0100 0468 6054 2960 5001

KİTAP KAMPANYA HESABIMIZ
Hesap Adı:  ESKİPAZAR EKONOMİK KALKINMA DERNEĞİ

T.C Ziraat Bankası Eskipazar Şubesi

IBAN : TR 6400 0100 0468 6054 2960 5010
ESKİPAZAR‘IN GELECEĞİ PANELİ SONUÇ BİLDİRGESİ (30.11.2019)
GAZETE MANŞETLERİ

2017 YILI GENÇ ÇİFTÇİ TEBLİĞ ÇIKTI (2017/10)

2017 YILI GENÇ ÇİFTÇİ TEBLİĞ  ÇIKTI (2017/10)
31 Mart 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30024
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ
PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/10)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere otuz bin TL’ye kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 16/2/2016 tarihli ve 2016/8540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alım sözleşmesi: Hibe ödemeye esas proje konularında yer alan gider kalemlerinin alımlarını kapsayan ve içeriğinde en az; tarafların, sözleşme konusunun, teslim edilecek gider kalemi miktarının, niteliğinin, şeklinin, yerinin, gerekli tanımların, temin ve teslim süresinin, tarafların yükümlülüklerinin, mücbir sebeplerin ve ekinde proje teknik şartnamesinin olduğu genç çiftçi ile TİGEM veya Merkez Birliği arasında imzalanan sözleşmeyi,
b) Bakanlık: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ç) Genç çiftçi: 18-40 yaş aralığında, kırsal alanda ikamet eden/etmek isteyen ve tarımsal faaliyet gösteren/göstermek isteyen gerçek kişileri,
d) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu: Vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında oluşturulan beş kişilik komisyonu,
e) Genç çiftçi proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde kırsal kalkınma ve örgütlenme şube müdürü, ilçe müdürlüğünde ise ilçe müdürü başkanlığında mühendis, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen gibi teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden oluşan en az üç kişilik birimi,
f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
g) Hibe sözleşmesi: Genç çiftçi ile il müdürü veya ilçe müdürü arasında imzalanarak mühürlenen ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,
ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
h) Kırsal alan: Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tüzel kişiliği olan ve nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini,
ı) Merkez Birliği: 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile kurulmuş olup faaliyeti bütün yurdu kapsayan, aynı zamanda il ve bölge birlikleri ile kooperatiflerinin de bağlı olduğu tüzel kişiliği,
i) Örgün eğitim: Açık lise ve açık üniversitedeki eğitim hariç, düzenli bir biçimde yapılan, öğrencilerin belirlenen zaman ve mekânlarda derslere katılmasının gerektiği eğitimi,
j) Protokol: İçeriğinde en az; tarafların, tanımların, amacının, kapsamının, dayanağının, yükümlülüklerin, mücbir sebeplerin, ihtilaf halinde yapılacakların ve geçerlilik süresinin belirtildiği, Genel Müdürlük ile TİGEM veya Merkez Birliği yetkilileri arasında bu Tebliğin yayımlandığı tarihten sonraki altmış gün içinde imzalanan hibe ödemeye veya ön ödemeye esas belgeyi,
k) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran kişilerin il/ilçe müdürlüğüne verdikleri idari, mali, hukuki ve teknik taahhütlerini içeren Ek-1’de yer alan belgeyi,
l) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı Uygulama Birimleri
Görev ve Sorumlulukları
Genel Müdürlük
MADDE 5  (1) Genel Müdürlük bu Tebliğ kapsamında, Bakanlık adına, 31/12/2014 tarihli ve 2014/45 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinin (2014-2020) temel amaç ve ilkeleri ile politika öncelikleri ve tedbirleri çerçevesinde;
a) Programın tanıtımını, genç çiftçilerin bilgilendirilmesini ve “https://gencciftci.tarim.gov.tr” uzantılı yazılımın yönetimini sağlar.
b) Programın idari, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.
c) Program ile ilgili olarak, yıllık hibe programı ve bütçe teklifinin hazırlanmasını, bu tekliflerinin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesini ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.
ç) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik eğitim programlarının hazırlanmasını ve düzenlenmesini sağlar.
(2) Program kapsamında illerde desteklenecek genç çiftçi sayısı ve hibe miktarı; Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunun belirlemiş olduğu, kırsal alandaki yerleşim birimleri sayısı, genç çiftçi nüfusu, kırsal alan nüfusu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri ve programın yıllık bütçesi dikkate alınarak belirlenir.
İl müdürlüğü
MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü, Bakanlık adına, bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında;
a) İl müdürlüğü bünyesinde genç çiftçi proje yürütme birimini oluşturur.
b) Proje uygulamalarının, amacına ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesini, izlenmesini, düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünü, onaylanmasını ve birer suretinin muhafazasını sağlar.
c) İş ve işlemlerin idari, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların sekretaryasını ve koordinasyonunu yapar.
İlçe müdürlüğü
MADDE 7 – (1) İlçe müdürlüğü, Bakanlık adına, bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında;
a) İlçe müdürlüğü bünyesinde genç çiftçi proje yürütme birimini oluşturur ve il müdürlüğü ile uyumlu çalışmasını sağlar.
b) Genç çiftçilerce gerçekleştirilecek projelerin, amaçlarına uygun olarak iş ve işlemlerin idari, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların sekretaryasını, koordinasyonunu ve istenilen belgelerin il müdürlüğüne gönderilmesini sağlar.
c) Uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesini izler; düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünü ve onay işlemlerini yaparak birer suretini muhafaza eder.
Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu
MADDE 8  (1) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu; bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri yapar.
(2) Komisyon, son başvuru tarihinden en geç beş iş günü önce kurulur.
Genç çiftçi proje yürütme birimi
MADDE 9 – (1) Genç çiftçi proje yürütme birimi, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde kurulur.
(2) Genç çiftçi proje yürütme birimi;
a) Bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında proje uygulamalarını ve konu ile ilgili iş ve işlemleri yapar.
b) Başvuruları alır, istenilen belgelerin ön kontrolünü yapar, ilgili belgeleri hazırlayarak genç çiftçi proje değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim eder.
c) İl ve ilçe düzeyinde projelerin uygulanmasını ve tamamlanan projelerin hibe ödemesinden sonra iki yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri Bakanlık adına yürütür.
(3) Bakanlıkça oluşturulan “https://gencciftci.tarim.gov.tr” internet adresini takip ederek gereğini yapar.
(4) Proje yürütme biriminin proje hazırlama yükümlülüğü yoktur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programın Proje Konuları, Başvuru Yeri, Genç Çiftçilerde Aranan
Şartlar ve İstenecek Belgeler
Programın proje konuları
MADDE 10 – (1) Genç çiftçi projeleri bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca;
a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;
1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,
2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,
3) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,
4) Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
b) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;
1) Kapama meyve bahçesi tesisi,
2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,
3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,
4) Kültür mantarı üretimi,
c) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;
1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,
2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,
3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi,
konularını  kapsar.
Başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,
c) Okur-yazar olmak,
ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,
d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,
e) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,
f) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,
g) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,
ğ) 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,
h) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,
ı) Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.
Başvuru yeri
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında;
a) Ön başvurular, “https://gencciftci.tarim.gov.tr” uzantılı yazılım üzerinden yapılır.
b) Kesin başvurular, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılır.
İstenecek belgeler
MADDE 13 – (1) Kesin başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan alınan belge,
c) Başvuru dilekçesi,
ç) Proje tanıtım formu,
d) Taahhütname,
e) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.
(2) Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge,
b) Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.
(3) Başvuru yapan genç çiftçilerden istenecek diğer belgeler ve tanzim edilmesi gereken formlar bu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak uygulama rehberinde belirtilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Programın Uygulama Alanı, Hibe Desteği Miktarı
Uygulama alanı
MADDE 14 – (1) Bu program; nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini ve 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerini kapsar.
Hibe desteği miktarı
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilip, hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla otuz bin TL’ye kadar hibe ödemesi yapılır.
(2) Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi, Sözleşme ve Uygulama Zamanı
Başvuruların alınması
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Başvurular, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren beş iş günü geçtikten sonra başlar.
b) Başvuru süresi yirmi iş günüdür.
c) Başvurular, il ve ilçe müdürlüklerinde kurulan genç çiftçi proje yürütme birimi tarafından tutanak karşılığı kabul edilir.
ç) Genç çiftçi proje yürütme birimleri tarafından düzenlenen başvuru dosyalarına ait icmal  başvuru bitiş tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde genç çiftçi proje değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim edilir.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesi genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından teslim alınan projeler on iş günü içerisinde değerlendirilip onaylanır.
b) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından hazırlanan nihai listeler belirlenen yerlerde ve şekilde ilan edilir.
c) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu; gerekçesini belgelendirmek suretiyle başvuruyu reddedebilir veya hibe sözleşmesini iptal edebilir.
ç) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunun aldığı kararlar kesindir.
Hibe sözleşmesi ve uygulama zamanı
MADDE 18 – (1) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen ve nihai hale getirilen listelerde yer alan genç çiftçiler ile yapılacak hibe sözleşmesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir:
a) Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan genç çiftçiler ile beş iş günü içerisinde sözleşme imzalanır.
b) Hibe sözleşmesi imzalamayan genç çiftçinin yerine, belirlenmiş olan yedek listesinden üst sırada yer alan genç çiftçi ile sözleşme imzalanır.
c) Genç çiftçiler, uygulayacakları proje konularına göre hibe sözleşmesinde belirlenen süre içerisinde gider kalemi alımlarını gerçekleştirirler ve hibe ödeme talebine ilişkin başvurularını yaparlar.
ALTINCI BÖLÜM
Hibe Ödeme Talebi, Ödemeler, Geri Ödeme ve Yaptırımlar
Hibe desteği ödeme talebi
MADDE 19 – (1) Hibe desteği ödemelerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Genç çiftçi, hibe ödeme taleplerini, yatırıma ait fiili gerçekleşmelerden sonra veya hibe sözleşmesi bitim tarihinden itibaren, beş iş günü içerisinde yatırım yerinin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yapar.
b) Genç çiftçi proje yürütme birimi, ödeme talebi ile ilgili belgeleri başvuru sahiplerinden alır, ödemeye ilişkin gerçekleşmeleri belgeleri aldığı günden itibaren beş iş günü içerisinde yerinde tespit eder, belgelendirir ve tutanağa bağlar.
c) İlçe genç çiftçi proje yürütme birimi, hibeye esas ödeme icmallerini beş iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderir.
ç) İl müdürlüğü, hibe ödemesine esas ödeme icmallerini periyodik olarak Genel Müdürlüğe gönderir.
d) Genel müdürlük, icmalleri banka ödeme formatına dönüştürüp hibe ödenmesini sağlar.
(2) İl müdürlükleri, ödeme icmallerinin kontrol onayı ve ödeme işleminden sonra hibe proje sahiplerinin banka ve ödeme bilgilerinde hata tespit etmeleri halinde bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça hazırlanan uygulama rehberine göre iş ve işlemleri yürütür.
Hibe desteği ödemeleri
MADDE 20 – (1) Hibe ödemesi, proje sahibi genç çiftçinin T.C. kimlik numarasıyla uyumlu olarak T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılır.
(2) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.
(3) İmzalanan hibe sözleşmesi sonrasında bu Tebliğ kapsamında yapılacak büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan alımlarında Bakanlıkça hazırlanacak uygulama rehberi çerçevesinde ve genç çiftçinin muvafakati ve protokol hükümlerince TİGEM’e ön ödeme yapılabilir.
(4) İmzalanan hibe sözleşmesi sonrasında bu Tebliğ kapsamında yapılacak büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan haricindeki alımlarda Bakanlıkça hazırlanacak uygulama rehberi çerçevesinde genç çiftçinin muvafakati ve protokol hükümlerince Merkez Birliğine ödeme yapılabilir.
Geri ödeme ve yaptırımlar
MADDE 21 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.
(2) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen genç çiftçiler, beş yıl süreyle Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
Programdan sağlanan malların mülkiyeti
MADDE 22 – (1) Genç çiftçi, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas proje içeriğindeki alımları ve amacını, ödemenin yapılmasından sonra iki yıl süre ile değiştiremez. Bu amaçla, il/ilçe müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere proje faaliyetlerini yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.
YEDİNCİ BÖLÜM
Proje Gider Esasları ve Kalemleri
Proje gider esasları
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;
a) Genç çiftçi ile karşılıklı imzalanan hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisindeki alımlar olması,
b) Proje içeriğine esas gider kalemlerine uygun olması,
c) İlgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiş ve belgelere dayandırılmış olması,
gerekir.
Gider kalemleri
MADDE 24 – (1) Hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen traktör ve bahçe traktörü haricindeki makine, ekipman, donanım, malzeme, fide, fidan, tohum, misel, torf, yumurta, arılı kovan, canlı hayvan alımı ve yeni tesis giderleri, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(2) Genç çiftçiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği proje konularına esas canlı hayvan alımlarını, protokol hükümlerince alım sözleşmesi kapsamında TİGEM’den gerçekleştirirler.
(3) Gider kalemleri ile ilgili diğer hususlar bu Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanan uygulama rehberinde belirtilir.
Proje kaynaklarından karşılanmayacak giderler
MADDE 25 – (1) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı Bakanlık herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenmez.
(2) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği ödenmez.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Denetim
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler gerekli görüldüğü takdirde Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler kendilerine sunulur.
Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Bakanlık tarafından uygulama rehberi hazırlanır ve yayımlanır. Bu yayınlar uygulamaya esas teşkil eder.
(2) Bu Tebliğin uygulanmasında karşılaşılacak sorunların çözümü hakkında Bakanlık yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 28 – (1) 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) hükümleri çerçevesinde başlayan iş ve işlemler, aynı Tebliğ hükümlerince uygulanmaya devam olunur.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
 
Eki için tıklayınız.
 

Mail Gönder


Ad Soyad :  *
Telefon No :  *
Mail Adresi :  *
Konu :
Mesaj :
Dosya Eklentisi :
Güvenlik Kodu :
   
     
      


  • BİZE ULAŞIN

  • Cami Caddesi,Belediye İş Hanı,Kat:2 No:5/4  Eskipazar / Karabük

  • 0532 725 71 55

  • eskipazarekoder@yandex.com

www.teknovizyon.net/
YukariCik