ekoder.org

BURS YÖNETMELİĞİ VE EKLERİ

               ESKİPAZAR EKONOMİK KALKINMA DERNEĞİ
YÜKSEK ÖĞRENİM BURS  YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
      GENEL HÜKÜMLER
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneğinin aidat gelirleri, yapacağı  etkinliklerden elde edeceği gelirler ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen bağışlarla; yüksek öğrenim gören maddi imkanları sınırlı,başarılı gençlerimize burs imkanı sunarak eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, donanımı ve özgüveni yüksek bireyler olmalarına maddi ve manevi katkıda bulunmaktır.

Kapsam

Madde 2-Bu yönetmelik, Türkiye sınırları içinde yüksek öğrenim yapan başarılı ve maddî imkânları yetersiz Eskipazarlı üniversite öğrencilerine verilecek burslara ilişkin;  adaylık,başvuru, kabul, değerlendirme, tahsis, devam usul ve esaslarını kapsar.


Tanımlar

Bu yönetmelikte geçen;
a) Dernek : Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneğini (EKODER)
b) Yönetim Kurulu: Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu’nu,
c) Üniversite: En az 4 yıllık eğitim veren  Yurt içi Devlet ve Vakıf Üniversitelerini
d) Burs Komisyonu: Dernek üyeleri ve/veya Dernek Yöneticileri arasından 5 (beş) temsilci ile;  Eskipazar Kaymakamlığından 1(bir) temsilci, Eskipazar Belediye Başkanlığından 1(bir) temsilci ,Eskipazar Esnaf Odasından 1(bir) temsilci ve Eskipazar Muhtarlar Derneğinden 1 (bir) temsilci  olmak üzere toplam 9 kişiden oluşan burs komisyonunu,
e) Öğrenci: Yurt içinde öğrenim gören yükseköğrenim öğrencisini,
f) Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,
g) Maddi imkan: Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu,
 
ifade eder.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik, 4.11.2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu,31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı RG Yayınlanan İçişleri Bakanlığı Dernekler Yönetmeliği ile Dernek Ana Tüzüğünün 2. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
                                               İKİNCİ BÖLÜM

                            ADAYLIK VE BAŞVURU ŞARTLARI
 
Adaylık

Madde 4-Eskipazar Nüfusuna Kayıtlı Olmak

Burs programından Aile Kütük kaydı “Eskipazar” olan  Öğrenciler yararlanırlar. Aile kütük kaydı Eskipazar olmamakla birlikte ailesi ya da kendisi  en az 5 yıldır Eskipazar’da ikamet eden öğrencilerin durumu komisyonca değerlendirilebilir.

Madde 5- Maddî İmkânları Yetersiz Olmak

Dernek bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.

Madde 6- Başarılı Olmak

Üniversiteye yeni başlayan öğrenci için ÖSYM sınav sonuç belgesindeki başarı sıralaması esas alınır.
Halen bir üniversiteye devam eden  öğrencilerin bursa müracaat edebilmeleri için, her akademik yıl bitiminde, kendi sınıfında sorumlu olduğu zorunlu ve seçmeli tüm dersleri başarıyla tamamlamış, ağırlıklı not ortalaması 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.60, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 65 not ortalamasını yakalaması asgari şarttır. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.
 
Madde 7-Öncelikli olarak Burs verilecek öğrenciler
 
Burs tahsisinde aynı maddi imkan ve başarı şartlarına haiz adaylar arasından kız,yetim, öksüz öğrenciler ile birinci derece aile fertleri arasında şehit bulunan öğrencilere öncelik hakkı tanınır.
 
Madde 8- Burs verilemeyecek öğrenciler
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler,
b) Yabancı uyruklu öğrenciler,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.( Değişik:14.08.2021-2021/6/8/e md) Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri hariç
 
Başvuru

Madde 9- Başvuru Şekli
 
Bu yönetmeliğin 4, 5 ve 6.maddelerinde  sıralanan adaylık şartlarını taşıyan her istekli öğrenci, Derneğin burs başvuru  ilanında belirteceği  tarihler arasında,Yönetmeliğin 10.maddesinde belirtilen başvuru evraklarını hazırlayarak; Dernek e-posta   adresine elektronik ortamda (eskipazarekoder@gmail.com)  başvuruda bulunacak, elden belge alınmayacaktır.
 
Başvuru evraklarının hazırlanmasında, her yıl dernekçe yayımlanan  “ EKODER Burs Başvuru Rehberi” esas alınacaktır.
 
Başvuru Formu (EK-1) Dernek internet sitesinden (www.ekoder.org) indirilecektir.
 
Dernek e-posta adresine gönderilecek başvuru evraklarının, başvuru sahibi öğrenci tarafından  imzalandıktan sonra PDF Formatında taranmış olması şarttır.
 
Madde 10- Başvuru evrakları

a) İmzalı Başvuru Formu (EK-1),
b) Özgeçmiş (CV),
c) T.C. Kimlik Kartı  Fotokopisi ve ebeveyne ait “Nüfus Aile Kayıt Örneği”
d) Adli Sicil Belgesi,
e) Aile Gelirini Gösterir Belge (İş Yeri Maaş bordrosu,Güncel Vergi Levhası,Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi,Kira Kontratı vb gibi)
e) Öğrenci Belgesi,
f) Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için ÖSYM Sonuç Belgesi,
e) Lisans öğrenimini sürdüren bursiyer adayları için adayın tamamladığı son ders yılı itibariyle derslerinden aldığı notları gösteren ve Üniversite tarafından onaylanmış belge,
g) İhtiyaç halinde istenebilecek diğer belgeler.

BURS TAHSİS SÜRECİ   
 
Madde 11- Burs Komisyonunun Oluşumu

Burs Komisyonu, Dernek üyeleri ve/veya Dernek Yöneticileri arasından,Dernek  Yönetim Kurulunun belirleyeceği 5 temsilci ile, Dernek Yönetim Kurulunun davetiyle ve davet edilen  kurumca  uygun görülmesi halinde;Eskipazar Kaymakamlığının belirleyeceği  1(bir) temsilci, Eskipazar Belediye Başkanlığı’nın belirleyeceği  1 (bir) temsilci, Eskipazar Esnaf Odası’nın belirleyeceği 1(bir) temsilci ve Eskipazar Muhtarlar Derneği’nin belirleyeceği 1(bir) temsilci  olmak üzere toplam  9 temsilciden  oluşur.
 
Söz konusu Kuruluşlar, Burs Komisyonunda yer alacak temsilcilerinin  isimlerini, derneğin yazılı talebi kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 5(beş) işgünü içinde bildirir. Süresi içinde bildirimde bulunmayan kuruluşlar komisyonda yer almayacağı beyanında bulunmuş sayılır.
 
Komisyon üyeleri  her yıl yeniden belirlenir. En yaşlı üye Başkanlığında toplanan Komisyon,ilk toplantısında  kendi arasından  Komisyon Başkanı ve Komisyon  Sekreterini seçer.Oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının oyu kararı belirler.
 

Madde 12-Kontenjanların Tesbiti ve Duyurulması

Yıllık toplam burs sayısı ve her bir öğrenci için aylık burs tutarı Derneğin Banka Burs Hesabında biriken bağış miktarına uygun olarak  Dernek Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.Verilecek bursun sayısı, miktarı her yıl Ekim ayı sonuna kadar dernek internet sitesinden ve dernek sosyal medya hesaplarından öğrencilere ve kamuoyuna duyurulur.
 
Madde 13- Bursun Süresi

Dernek Bursları genel ilke olarak Ekim ayından başlamak üzere yılda  8  ay süre ile verilir.Bütçenin uygun olması halinde bu süre Dernek Yönetim Kurulunca artırılabilir.
Dernek bütçe imkanlarında olağan dışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tesbit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren öğrenci, her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın,başarı şartlarını sağladığı ve belgelediği  sürece  mezun olana kadar bursunu almaya devam eder. Burslar; lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlık sınıfları için azami bir yıl, tıp fakülteleri haricinde lisans eğitimi için azami 4 yıl, tıp fakülteleri için azami 6 yıl süre için verilir.

Madde 14-Adayların Seçilmesi

 Adayların seçimi,Burs Komisyonu tarafından ve  Yönetmelik ekindeki Değerlendirme Krıterleri ve Puanlama esaslarına göre (EK-2) gerçekleştirilir.
 
 Yönetmeliğin 10.maddesinde belirtilen başvuru evrakları, Yönetmeliğe uygun ve eksiksiz olduğu görüldükten sonra   Dernek Burs Komisyonu tarafından incelemeye alınır. Burs Komisyonu öğrencileri  Yönetmelik ekindeki Değerlendirme Krıterleri ve Puanlama esaslarına göre (EK-2) yüksek puandan düşük puana doğru sıralayarak,komisyon üyelerinin imzaladığı Burs Tahsis Tutanağını hazırlar.
 
Burs Komisyonu tutanağında, adayların ad ve soyadları ile puanları ve burs tahsis sıraları yer alır. Burs Komisyonu, Burs Tahsis Tutanağı  ile  Öğrenci Başvuru Evraklarını bir yazı ile en geç Kasım ayı ilk haftası içinde Dernek Yönetim Kurulu’na gönderir.

Madde 15-Burs Tahsisi

Öğrenciye bursun tahsisi Yönetim Kurulu’nca yapılır. Yönetim Kurulu, başvuran adayların durumlarını Burs Komisyonu tutanaklarına dayalı olarak inceler; gerekli görürse ek bilgi ve belge ister ve haklı bir gerekçeye dayanmadığı sürece komisyon kararına uygun şekilde nihai burs tahsis kararını verir. Burs tahsis kararı öğrenciye ve dernek internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.
 
Madde 16-Bursun Ödenmesi

Burs tutarlarını ve yıllık artış oranlarını Yönetim Kurulu belirler. Dernek, seçilen öğrencilerin aylık burslarını Ekim ayı başından geçerli olmak üzere banka hesaplarına her ayın başında havale eder.
 

Made 17-Bursun Devam Koşulları
 
Bursun devam edebilmesi için yaz dönemi gelen transkriptlerinde başarısız dersi olmayan, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.60, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 65 olup, bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanmış olması şartı aranır.Burs, öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresince verilir. Aynı aileden bir öğrenciye burs verilir. Ancak burs başvuru sayısı burs kontejyanından az  olması durumunda aynı aileden birden fazla başarılı öğrenciye de burs verilebilir.Zorunlu  sebeplerden dolayı eğitime ara verildiği ya da  uzaktan eğitime geçildiği aylarda, örgün eğitime verilen ara boyunca Yönetim Kurulu kararı ile burs ödemelerine  ara verilebilir.Tahakkuk etmeyen burs miktarı  gelecek yılın burs bütçesine aktarılır.

Madde 18- Bursun Kesilmesi
 
Dernek bursunu aldıktan sonra; Kredi ve Yurtlar Kurumu Geri Ödemeli Öğrenci Kredisi hariç başka yerden karşılıksız burs bulan ve kabul eden öğrencinin bursu kesilir. Üniversitelerin uluslararası değişim programlarına üniversitelerinin onayı ile katılan öğrencinin bursu 1 yıla kadar uzatılabilir ve bu dönemde de bursu ödenmeye devam eder.
Bursun devamı süresince taksirli suçlar dışında bir suçtan dolayı paraya çevrilmiş dahi olsa 1 aydan fazla hapis veya daha ağır bir ceza ile mahkûm olanlar ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Yurtlar Yönetmeliği uyarınca ceza alan; herhangi bir nedenle Üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt donduran öğrencilerin bursları kesilir. Bu durumların söz konusu olması halinde, bursiyer en geç 15 gün içerisinde Derneğe bildirimde bulunmak zorundadır. Burs tahsisinin kaldırılmasını gerektiren nedenin resen öğrenilmesi halinde burs kesilir ve var ise haksız ödeme ilgiliden geri alınır. Ayrıca durumu bu yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilen öğrencinin de bursu kesilir.
Bursun tahsisinde maddi imkanları yetersiz olmak esas koşuldur. Öğrencinin durumu ile ilgili bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği Dernek tarafından yapılan araştırma sonucunda kesin olarak tespit edildiği takdirde, verilen burs kesilir ve o tarihe kadar bursluya yapılan tutarların geri ödenmesi talep edilir. Burs almaya başladıktan sonra maddî durumu iyileşen burslunun, bursu kesilir.
 
Madde 19-Vicdanî Yükümlülük

Her dernek burslusu hayata atıldıktan sonra kendisi gibi başka bir öğrenciye imkanları ölçüsünde maddi destek sağlamayı ve Eskipazar’ın gelişmesine katkıda bulunmayı, kendisine  görev bilir. Bu, vicdanî bir sorumluluktur.

                                               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                                ÖDÜLLER


Madde 21-Yükseköğrenim Üstün Başarı Ödülü
 
Ödüllerin amacı, çok çalışmayı teşvik etmek, üstün başarılı olmayı özendirmek; çalışkan, başarılı insanları ödüllendirerek topluma tanıtmak ve örnek göstermektir.


 
Yıl sonu genel başarı ortalaması, 4.00 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.20, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 80 olan burslu, bir aylık ek burs ile ödüllendirilebilir. (Aynı şartlarla mezun olan son sınıf öğrencileri de bu ödülden yararlandırılabilir.)

                                              
                                               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                              
                                               DİĞER HÜKÜMLER

Malî Hükümler
 
Madde 22- Bütçe
 
Verilecek burs ve ödüllerin sayı ve para olarak miktarı, Dernek Yönetim Kurulu tarafından, gerçek ve tüzel kişilerden  elde edilen bağışlarla, dernek aidat ve etkinliklerinden elde edilen gelirlerden oluşan Burs bütçesi göz önüne alınarak tesbit edilir. Yönetim Kurulu, bu iş için gerektiğinde bütçenin diğer kalemlerinden aktarma yapabilir, bütçeden ayrı bir Burs Fonu oluşturabilir.

İdarî Hükümler

Yürürlük

Madde 23- Bu Yönetmelik, Dernek Yönetim Kurulunca  kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.


Yürütme
Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini, Yönetim Kurulu yürütür.
 
EKİ
1-Başvuru Formu
2-Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Cetveli
 
 NOT:İNDİRECEĞİNİZ BAŞVURU FORMU(EK-1) AŞAĞIDADIR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mail Gönder


Ad Soyad :  *
Telefon No :  *
Mail Adresi :  *
Konu :
Mesaj :
Dosya Eklentisi :
Güvenlik Kodu :
   
     
      


YukariCik