ekoder.org

DERNEĞİMİZİN HEDEFLERİ

DERNEĞİMİZİN HEDEFLERİ

Eskipazar’ın sosyal ve ekonomik kalkınmasıyla ilgili temel sorunları ve sahip olduğu doğal-tarihi-kültürel-turistik-ekolojik, tarımsal ve ticari potansiyelleri ortaya koymak, bunları tanıtmak, Eskipazar’da sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için; ülke, bölge ve yöre gerçeklerini dikkate alan program ve projeler geliştirmek, “Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma” amaçları doğrultusunda katılımcı alan araştırmaları gerçekleştirmek ve bu konudaki mevcut girişimleri desteklemek, Eskipazar’da kalkınma sorunlarından olumsuz yönde etkilenen işsiz gençleri, güçsüz/yoksul sosyal kesimleri; yerinde istihdam ve gelir artışı sağlamayı hedefleyen, sosyal ve ekonomik proje uygulamaları yoluyla desteklemek, Kadınların sosyal statülerini güçlendirmek, karar süreçlerindeki etkilerini artırmak, Yaşlı, Özürlü, Kimsesiz vb. dezavantajlı kesimlerin yaşamını kolaylaştırıcı , projeler geliştirmek,faaliyetlerde bulunmak, Eskipazar’da sorunların tanımında, çözüme yönelik proje ve programların geliştirilmesinde ve buna ilişkin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde, tüm tarafların aktif katılımını sağlamak, katılımcılık ilkesine önem vererek böylelikle demokrasinin tabanda gelişmesine katkıda bulunmak, Eskipazar’daki mevcut su, toprak, mer’a ve biyolojik kaynakları korumak ve bu kaynakların sürdürülebilir kullanımının önündeki sosyal, ekonomik, idari ve bürokratik engelleri aşmaya dönük çalışmalar yapmak, bu konuda siyasal, akademik ve yerel kurumlar ile kaynakları kullanan halk arasında katılımcı ve eşgüdüme dayalı bir işbirliği sağlamak, Eskipazar’da ekonomik ve sosyal işbirliği anlayışını geliştirmek, Amacı ile kurulmuştur.

 


YukariCik