ekoder.org
Sayacİstatistikler Yükleniyor ..!

BURS YÖNETMELİK VE BAŞVURU FORMU
BURS HESABIMIZ
ESKİPAZAR EKONOMİK KALKINMA DERNEĞİ

T.C Ziraat Bankası Eskipazar Şubesi

TR 5900 0100 0468 6054 2960 5003
DERNEK ÜYELİK BAŞVURU FORMU

 

 ÜYELİK  FORMU İNDİR

http://www.ekoder.org/uye-olmak-icin-form-114689  
 

Üyelik işlemleri için izlenecek yol

İndirilen form doldurularak imzalanır. Belge taranıp e-posta yoluyla yada fotoğrafı çekilerek whatsapp üzerinden derneğimize gönderilerek işlem tamamlanır. 

E-POSTA
eskipazarekoder@yandex.com 
mehmet.e.aslan@gmail.com
 WhatsApp:0532 725 71 55
GAZETE MANŞETLERİ
E-Bülten
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi?


ESKİPAZAR`DA SAĞLIK SORUNLARI RAPORU (25.07.2014)

ESKİPAZAR`DA SAĞLIK SORUNLARI RAPORU (25.07.2014)

                                              ESKİPAZAR EKONOMİK KALKINMA DERNEĞİ (EKODER)

                         ESKİPAZAR’DA YAŞANAN SAĞLIK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU (25.07.2014)

Bu rapor, Eskipazar halkının son zamanlarda sağlık hizmetleri alanında yaşadığı sorunların nedenlerini tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek üzere Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneği (EKODER) tarafından hazırlanmıştır.

Eskipazar halkının düşünceleri, EKODER tarafından yapılan “Sağlık Anketi” yoluyla ve yüz yüze görüşmeler ile tespit edilerek rapora yansıtılmıştır. Ayrıca bu raporda Bakanlık düzeyinde gerçekleştirilen sağlık

alanında yeniden yapılanma çerçevesinde yaşanan değişimlerin Eskipazar sağlık birimlerine etkisine de yer verilmiştir.

A)- Eskipazar’da Sağlık Birimleri Açısından Mevcut Durum

 

1) Eskipazar Entegre İlçe Hastanesi

Bilindiği üzere uzun yıllardır Bahçepınar Mahallesinde sağlık hizmeti vermekte olan “Eskipazar Devlet Hastanesi “2009 yılında statüsünü kaybederek demirbaşları ile birlikte

Karabük Devlet Hastanesine bağlanmıştır. Ancak daha sonra hizmette görülen aksamalar ve görülen lüzum üzerine Karabük Devlet Hastanesi birimi olmaktan çıkarılarak Sağlık Bakanlığınca yeni bir statü olarak

ülke genelinde bazı yerlerde de kurulan “Entegre İlçe Hastanesi” statüsüne döndürülmüştür.

Entegre İlçe Hastaneleri; “3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Sağlık Bakanlığına verdiği yetkiye göre

kurulmuştur. Bu hastanelerin kuruluş amacı; “Ulaşım imkanları, coğrafi şartlar gibi sebeplerle nüfus değişikliğinin beklenenden fazla olduğu yerleşim yerlerinde, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumunda

verimliliğin artırılması, kaynak tasarrufunun sağlanması, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumunun tek merkezden yapılması suretiyle, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir arada yürütülmesine

imkan sağlamak”olarak ifade edilmektedir. Entegre İlçe Hastaneleri kurularak, İlçe merkezinde bulunan mevcut Sağlık Merkezi, Verem Savaş Dispanseri, Sağlık Ocağı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

Merkezi, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, vb. sağlık kuruluşlarının tek çatı altına toplanarak güçlü bir sağlık birimi oluşturulması hedeflendiği anlaşılmaktadır.

Entegre ilçe ve entegre belde hastanelerinin personel kadro sayısı, ilçe/belde ihtiyaçları göz önüne alınarak aşağıdaki ünvanlar dahilinde olmak üzere İstihdam Planlama

Kurulunca (İPK) belirlenmektedir.Bu hastanelere verilebilecek en geniş kadro aşağıdaki gibi olabilmektedir..

Entegre İlçe Hastanesi/Entegre Belde Hastanesi Personel Kadrosu: Baştabip- Uzman Tabip -Pratisyen -Diş Tabibi -Hastane Müdürü -Başhemşire Hemşire -Acil Tıp Teknisyeni -Sağlık Memuru (Röntgen Teknisyeni) -Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) -Sağlık Memuru (Çevre Sağlığı -Teknisyeni) Sağlık Memuru (Laboratuvar Teknisyeni)- Sağlık Memuru (Anestezi Teknisyeni)- Ambulans ve Acil Tıp Teknisyeni -Ebe- Ayniyat Saymanı -Şef -Memur / Tıbbi Sekreter Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni -Şoför -Kaloriferci- Teknisyen Hizmetli- Veznedar

2) Eskipazar Aile Sağlığı Merkezi

Eskipazar’da sağlık hizmeti veren ikinci bir birim ise Eskipazar Aile Sağlığı Merkezidir.

Eskipazar Aile Sağlığı Merkezi, İlçe merkezinde halkın kolayca ulaşabildiği kendi hizmet binasında hizmet vermekte iken, buradan alınarak Bahçepınar Mahallesinde Entegre İlçe Hastanesi bünyesine taşınmıştır.

Halen Aile Sağlığı Merkezi Entegre Hastane çatısı altında hizmet vermektedir.

 

B)-Eskipazar Halkının Sağlık alanında Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 

Sorun 1) Mevcut Eskipazar Devlet Hastanesinin statüsünü kaybederek Entegre İlçe Hastanesine dönüştürülmesi.

 

Halkın Beklediği Çözüm: Eskipazar halkı sağlıkta yaşadığı en büyük problemi Hastanenin Entegre olmasında görmektedir.Hastane entegre olmadan önce kadın doğum uzmanı, dahiliye uzmanı, çocuk uzmanı

dönüşümlü olarak haftada belirli günlerde Eskipazar’a gelerek muyene ve tedavi hizmeti verir iken halihazırda bu imkanın ortadan kalkmış olması, uzman doktora ilaç yazdırmak ve ilaç raporu almak için bile 35 km

mesafedeki Karabük’e gitmek zorunda kalınması, Eskipazar halkında hoşnutsuzluk yaratmakta ve bu gelişmeler Entegre Hastane uygulamasına bağlanmaktadır. Yukarıda tabloda da görüldüğü üzere Entegre

hastane norm kadrosunda “Uzman Tabib ” bulunmasına rağmen ilçemizde uzman hekim bulunmadığından en azından dahiliye gibi bir uzman hekimin kadrolu, kadın doğum uzmanının da haftanın belli bir günü

hastanemizde poliklinik hizmeti vermesi beklenmektedir. Özellikle kadınlarımızın yalnız başlarına Karabük hastanelerine gitmede yaşadıkları sıkıntılar nedeni ile eksik sağlık hizmeti aldıkları bir gerçektir.

Mevzutta; “Entegre İlçe Hastanesi, coğrafi durum,ulaşım, nüfus, bölgenin altyapı ve diğer özellikleri göz önüne alınarak Valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile açılır ve aynı yolla kapatılır” denilmektedir.

Buna göre,

Eskipazar Entegre devlet hastanesi istenilen teknik kapasiteye sahip olmadığından, İlçede yaşayan insanların poliklinik, acil ve koruyucu sağlık hizmetleri aynı çatı altında tek bir hastaneden yeterince verilemediği

gibi Samsun-İstanbul karayolu üzerinde İlçe sınırlarında bulunan Kemikli Dede bölgesinde sıkça yaşanan trafik kazası nedeniyle ihtiyaç duyulan yoğun acil hizmetinde de yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle Entegre

Devlet Hastanesinin kapatılarak yeniden İlçe Devlet Hastanesine dönüştürülmesi Eskipazar halkının haklı talebidir. Mermer Mahallesine yapılacak olan YENİ HASTANENİN Fizik Tedavi yada Trafik gibi DAL

HASTANESİ olarak ilçeye kazandırılması halinde halkımıza sunulan sağlık hizmetinin daha nitelikli hale geleceği düşünülmektedir.

 

Sorun 2) İlçe merkezinde hizmet etmekte olan Aile Sağlığı Merkezinin şehir merkezinden kaldırılarak şehre 2 km mesafede Bahçepınar Mahallesindeki Entegre İlçe Hastanesine taşınması.

 

Halkın Beklediği Çözüm : Bu hususta özellikle ulaşım yönünden yaşlılar büyük sıkıntı çekmekte ve sağlık hizmetine ulaşmaları zorlaşmaktadır. Eskipazar halkı bu uygulamadan geri dönülmesi ve Aile Sağlığı

Merkezinin eski yerine taşınması için geniş katılımlı imza kampanyaları düzenleyerek taleplerini Kaymakamlık makamına iletmişlerdir.Kaymakamlık makamının yetkili birimlerce görüşerek olumlu yanıt vermesi

beklenmektedir. Ayrıca konu çözüm bulana değin Eskipazar Belediyesinin çarşı-hastane arası belli saatlerde ücretsiz servis koyması halkın talepleri arasındadır.2 saat aralıkla sabah 08-10 ve öğleden sonra 13-15

saatleri arasında birer kez olmak üzere sunulan ücretli ulaşım imkanı yetersiz kalmaktadır.

 

Sorun 3) Acil Servis personeli yetersiz. Entegre İlçe Hastanesinde Acil kadrosunda 2 Hekim bulunmakta ve 24 saat esasına göre çalışan bu birimde hekim yetersiz kalmaktadır. Bu durumda yönetmelik gereği

Acil Nöbete, Aile Hekimleri dahil olmaktadır.Aile Hekimleri 8 saatlik normal çalışma süresi sonunda 24 saatlik nöbete girdiğinde 32 saat çalışmak zorunda kalmaktadır. Fazla çalışma nedeni ile hekimlerin

performansı dolayısı ile hizmetin kalitesi düşmektedir.

 

Halkın Beklediği Çözüm: Entegre İlçe Hastanesinde Acil Hekim kadro standartı 2 olduğundan bu sayının 1 artırılarak 3 olarak yükseltilmesi ,bunun yanı sıra 5

olan Aile hekimlerinin sayısının da 1 eksiltilerek 4 olması için gerekli girişimlerin yapılması. Böylece toplam hekim sayısını değiştirmeden Acil bölümün doktor açısından yeterli hale getirilmesi.

 

Sorun 4) Eskipazar Acil Bölümünden Karabük’e havale edilen hastaların, Karabük Acilde kısa sürede teşhis ve tedavisi tamamlanarak taburcu edilmeleri ancak bu hastaların aynı gün içinde evlerinde genç yaşta

yaşamlarını yitirmeleri önemli bir sorun haline gelmiştir. İlçemiz halkı arasında Merhum Sait ÇELİK ve Merhum Erdoğan IRMALI`nın vefatı bu kaygıların odaklandığı örnekler olarak bilinmektedir.

 

Halkın Beklediği Çözüm: Eskipazar sağlık birimlerinde yukarıda sayılan eksikliklerin giderilmesi ve Acil hizmetlerinin daha verimli olabilmesi için bağımsız bir Devlet Hastanesi çatısı altında hizmet verilmesi.

Karabük Acile gönderilen hastaların gerekli ilgiyi görmeleri için Kaymakamlık makamının yetkililer nezdinde girişimde bulunması.

 

C)  Eskipazar “ Sağlık Anketi ”

Sonucu Eskipazar halkı tüm bu olumsuzlukları nasıl yorumluyor? İhmal varmı? Tüm bu konular halkımız arasında sıkça konuşuluyor ve huzursuzluk yaratıyor. Bunun üzerine yetkililere

iletmek üzere Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneği (EKODER) olarak halkın görüşlerini yansıtan bir anket çalışması yaptık. 80 kişi arasında yapılan anketin sonuçlarını açıklıyoruz.

Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneğinin www.ekoder.org internet sitesinde gerçekleştirdiği ankete katılanların,

a) yüzde 16`sı" İnsanlarımız sağlık kontrollerini zamanında yaptırmıyor"

b) yüzde 31`i" Eskipazar sağlık birimleri yetersiz "

c) yüzde 35`i "Karabük Acil Bölümü yeterli özeni göstermiyor"

d) yüzde 6`sı "ecel ölümü,yapacak bir şey yok"

e) yüzde 12`si “diğer nedenler” olarak görüş bildirmişleridir.

Katılımcıların yüzde 31 ‘i Eskipazar Sağlık birimlerini yetersiz buluyor.Bunun temel nedenini yukarıda ilk 3 madde de ifade ettiğimiz sorunlar oluşturmaktadır.

Katılımcılaın yüzde 35’i Karabük Acil Bölümü yeterli özeni göstermediğini söylüyor.Bunun temel nedeni de 4.maddede ifade ettiğimiz Eskipazar’dan Acil olarak ambulans ile Karabük’e gönderilen hastaların aynı gün

taburcu edilmeleri ve evlerine döndüklerinde aynı gün içinde kayıpların yaşanmış olmasıdır.

SONUÇ OLARAK,

Eskipazar İlçesi emekli kenti görünümü ve yüksek yaş ortalaması ile sağlık hizmetlerine yoğun talep duyan bir ilçedir. Yine Eskipazar halkı koruyucu sağlık hizmetlerinin farkında olarak önlem alan yada zamanında

sağlık kontrollerini yaptırabilen bir yapıda olmadığı da herkesin malumudur. Eskipazar’da Sağlık hizmeti veren kuruluşların teknik kapasiteleri ve personel sayısı, İlçenin azalan nüfusuna bakarak tasarruf odaklı

bakış açısı ile değerlendirilir ise, yaşlılık oranın yüksekliği nedeniyle yoğun poliklinik talebi gibi, sınırları içinde yoğun trafik akışına sahip karayollarında sıkça rastlanan trafik kazalarına Acil hizmet vermek gibi temel

belirleyiciler gözden kaçırılabilir.Hizmet bugün olduğu gibi yeterince sağlanamayabilir,acil hastalarımızda genç ölümler yaşanabilir. Tüm bu nedenlerle Eskipazar’da sağlık hizmetlerinin aksayan yönlerinin Eskipazar

Kaymakamlığınca yapılacak daha detaylı bir araştırma ile ortaya konması ve yetkililer nezdinde yukarıda yer verilen halkın çözüm önerileri de dikkate alınarak iyileştirmelerin acilen yapılması yönünde resmi

başvuruların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. “Eskipazar Sağlık Sorunlarına daha yakın ilgi duyulmasını ve duyarlı davranılmasını Eskipazar halkı adına bu ilçenin bir sivil toplum kuruluşu olarak yetkililerden talep

ediyoruz.

Kamuoyuna ve ilgililere saygı ile duyururuz.25.07.2014

ESKİPAZAR EKONOMİK KALKINMA DERNEĞİ

Mehmet Emin ASLAN

Yönetim Kurulu a.

 
 
 


Site Üye Girişi
Prof Dr Burhanettin UYSAL Hocanın sesine kim kulak verecek.(02.10.2019) GÖLETLER AÇIKLAMAMIZ(04.09.2020) ESKİPAZARLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZE BURS (18.08.2020) DERNEK ÜYELİK FORMU Türkiye Ziraat Mühendisliği IX.Teknik Kongresi (13-17 Ocak 2020) SONUÇ BİLDİRGESİ VİDEO (05.01.2020) PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI(30.12.2019) PANELDEN FOTOĞRAFLAR_2..OTURUM (30.11.2019) PANELDEN FOTOĞRAFLAR_KATILIMCILAR (30.11.2019) PANELDEN FOTOĞRAFLAR_AÇILIŞ (30.11.2019) BELEDİYE BAŞKANLARINA AÇIK MEKTUP (09.03.2019)  ESKİPAZAR FM_RADYO  YAYINDA (15.12.2018) AVUKAT SAYIN AYHAN DURU‘YU ZİYARET ETTİK.(03.10.2018) PROJELERİ TAKİP EDİYORUZ.(04.10.2018) 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI YENİ SEÇİLEN KARABÜK MİLLET VEKİLLERİMİZİ KUTLUYORUZ.STK OLARAK SİZLERDEN HİZMET VE ÇÖZÜM  BEKLİYORUZ.25.06.2018 EKODER‘İN ÇALIŞMALARI MEYVE VERMEYE DEVAM EDİYOR.(08.06.2018) ESKİPAZAR EKONOMİK KALKINMA DERNEĞİ 4.OLAĞAN GENEL KURULU HAFTA SONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ. EKODER 4.OLAĞAN GENEL KURULA DAVET ESKİPAZAR ORMAN KÖYLERİ “EVRENSEL HİZMET FONUNDAN” YARARLANARAK BAZ İSTASYONLARINA KAVUŞUYOR.(16.04.2018) KARABÜK‘TE SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK 3 LİSE VAR (10.04.2018) DSİ 23.BÖLGE MÜDÜRÜ SAYIN HAYRETTİN  BAYSAL İLE GÖLETLERİ KONUŞTUK(06.04.2018) CUMHURİYET KENTİ KARABÜK‘ÜN KURULUŞUNUN 81.YILI HEPİMİZE KUTLU OLSUN(3 Nisan 1937) 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN 103.YIL DÖNÜMÜ KURUCULAR KURULU VE YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ İBRAHİM YAMAN‘I KAYBETTİK(21.12.2017) DSİ BÖLGE MÜDÜRÜ SAYIN SAİT UMUCU‘YA TEŞEKKÜR PLAKETİ VERDİK(08.08.2017) KARABÜK‘E YENİ VALİ ATANDI (21.06.2017) EPDK: ESKİPAZAR‘A 2018 YILINDA DOĞALGAZ GELİYOR DÜNYA ORMAN VE SU GÜNÜNÜN ESKİPAZAR İÇİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ (21-22 MART 2017) 21-22  MART ORMAN VE SU EZBERLER BOZULUYOR EKODER ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEK OKULU’NA  ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ.(01.03.2017) EKODER OLARAK DSİ KASTAMONU 23.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ ESKİPAZAR SULAMA GÖLETLERİ NE DURUMDA? 21.01.2017 ESKİPAZAR DERNEKLERİ HER ALANDA İMZALARINI ATMAYA DEVAM EDİYOR DSİ 23.BÖLGE MÜDÜRÜ SAYIN SAİT UMUCU‘YU ZİYARET(28.03.2016) 3.OLAĞAN GENEL KURULDA DERNEĞİMİZ ONURSAL BAŞKANLIĞINA SAYIN PROF.DR HASAN ÇELİK HOCAMIZ OY BİRLİĞİ İLE SEÇİLDİ. ESKİPAZAR EKONOMİK KALKINMA DERNEĞİ 3.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU 19 MAYIS ATATÜRK‘Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN KARABÜK İLİ GÖLETLERİ (ADİLLER VE YAZIBOY GÖLETLERİ)PLANLAMA RAPORLARI HAZIRLANMASI 3. KISIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ADİLLER VE YAZIBOY GÖLETİ HAYIRLI OLSUN ESKİPAZAR ADİLLER VE YAZIBOY GÖLETLERİ SULAMA PROJESİ SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Derneğimiz


  • BİZE ULAŞIN

  • Cami Caddesi,Belediye İş Hanı,Kat:2 No:5/4  Eskipazar / Karabük

  • 0532 725 71 55

  • eskipazar@ekoder.org.tr

www.teknovizyon.net/
YukariCik