ekoder.org

FIRSATTAN YARARLANMAK İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 31 EKİM 2016

03.08.2016 Tarih ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun dan yararlanmak için son süre 31 Ekim 2106. 6735 sayılı kanunda, borç yapılandırmasının yanında geçmiş dönemler için matrah artırımı, yurt dışı ve yurt içi varlıkların milli ekonomiye kazandırılması, işletmelerde stok, kasa ve alacaklar hesaplarının düzeltilmesi konusundaki düzenlemelerde yer almaktadır.

1. Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasında esnaf ve sanatkarlarımızın borçlu olduğu kamu kurumları açısından; – Maliye Bakanlığı, – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, – Sosyal Güvenlik Kurumu – Belediyeler ile alacaklarını 6183 sayılı Kanun kapsamında tahsil eden diğer kamu kurumları kapsama girmektedir.

2. Alacak Türü açısından ise; – Vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, – Gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları, – Sosyal Güvenlik primleri ile bunlara bağlı idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme cezası ve gecikme zamları, – 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olmakla beraber, zamanında ödeme yapılmaması nedeniyle yapılandırılması bozulmuş alacaklar, – Trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ve HGS ücretleri ile bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri ve gecikme zamları kapsamda bulunmaktadır.
.
.
.
.
4. Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak, bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir. Bunun yerine, enflasyon (yurtiçi ÜFE) oranında daha düşük bir güncelleme faizi hesaplanacak, yapılandırılan borç toplamı peşin veya iki ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitte, toplam 36 aya varan vade ile ödenebilecektir.

5. Yapılandırılan borcun tamamının, kanunda belirtilen süre ve şartlarda peşin ödenmesi halinde, hesaplanan güncelleme faizinin yarısı silinecektir.

6. Bir vergi alacağına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı, bir alacağa bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının ise yarısı silinecektir. Kanun ayrıntılarını ekteki PDF dosyasından inceleyebilirsiniz.


YukariCik