ekoder.org

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

Mehmet Emin ASLAN

Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneği Başkanı

 

 mehmet.e.aslan@gmail.com  http://www.facebook.com/mehmet.e.aslan.33 twitter.com/mehmeteminaslan

 

“SİVİL BAKIŞ”

 

KALKINMADA 3.SEKTÖR ….SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

 

Antik çağdan günümüze kadar sivil toplum anlayışı çeşitli aşamalar kaydederek gelmiştir.

Ortaçağda, sanayileşme ve üretim artışı ile birlikte kentlerde oluşan yeni sermaye sahiplerinin soylularla yönetimi paylaşma anlayışı olarak beliren sivil bakış, günümüzde,18 yy’ ın mülk devletinden 20 yy refah devletine geçişte yurttaşlık bilincinin de gelişimiyle , oy kullanma hakkı ve benzeri gibi çeşitli sivil hak ve özgürlüklerin tüm yurttaşlara yaygınlaşmasıyla genişlemiş,içinde yaşadığımız süreçte de yeni boyutlar kazanmaya başlamıştır.

O halde STK bugün nedir ve nereye gidiyor? sorusunu kendimize sorabiliriz

Bu hususta  bilim insanlarının yaklaşımlarına göz atıyoruz.

“STK,Devlet denetimi ve baskısının belirleyici olmadığı alanlarda,bireylerin /grubların, devletten izin almadan,kovuşturmaya uğrama korkusu yaşamadan ve ekonomik ilişkilerin baskısından da büyük ölçüde bağımsız hareket ederek tutum belirleyebilen,sosyal-kültürel etkinliklerde bulunabilen gönüllülerin oluşturduğu topluluktur.

Yine sivil toplum kuruluşları, belirli bir mekan ve zamanda bilgiye dayanılarak tesbit edilen bir ihtiyacı karşılamayı amaç edinen,kar amacı gütmeyen ve böylece de kamu yönetimine katılan kuruluşlar olarak da tanımlanmaktadır.

STK lar devlet-dışı kuruluşlar , 3.sektör,ve gönüllüler olarak da görülmektedir

Sivil Toplum Örgütleri günümüzde 3.sektör olarak gösterilmekte ve kararlarda katılımcı rol üstlenmektedir.

“Sivil toplum özgünlüğü ve özgürlüğü ile SİVİL’dir ,siyasal ve yasal kavramlarla donatılınca DEVLET’e dönüşür.”

STK lar demokrasinin beşiğiyse, yüklendiği temsil ve sorumluluk içinde  KATILIMCILIK adına önemli görevler üstlenmelidir.

Çünkü demokrasİ, sadece seçim zamanlarında sandıkta oy kullanılan  dar bir alan değil,yetki verdiğimiz kişi ve kurumların karar süreçlerine  sivil toplum organizasyonları ile katılımın da  sağlandığı geniş bir alandır.

Katılımcı demokrasi,süreçlere dahil olmayı gerektirir.İşimiz sadece seçmek değil seçtiğimizi ihtiyaçlarımız ve önceliklerimiz noktasında sürekli etkilemek ve denetlemektir de.

Bu amaca uygun olarak gerçekleştirebileceğimiz en kuvvetli organizasyonlar Sivil Toplum Yapılanmalarıdır.

Bu gelişmelerin ışığında Ülkemiz ve Eskipazar için  sivil toplum temelinde dernekleri  daha yakından incelersek şunları görmekteyiz.

Özellikle Ülkemizde 2004 yılından sonra dernekler yoluyla örgütlenme kolaylaştırılarak adeta teşvik edildiği olumlu bir dönem olarak karşımıza çıkıyor.

Bugün ülkemizde 95 bine yakın dernek var.

Ülkemizde toplam dernek üyesi 2004 yılında 4,7 milyon iken 2011 de 8.8 milyon kişiye yükseliyor.Üyelerin   yüzde 80’i erkek .Bayanların sivil toplum içinde daha çok rol almaya teşvik etmemiz gerektiği bu rakamlarla da görülüyor.

Derneklerin yüzde 50 sinden fazlası İstanbul,Kocaeli ve Bursa’da yer alıyor.

Kuruluş amacına baktığımızda ilk dört sırayı  Spor, Din, Dayanışma  ve Ekonomik Kalkınma Dernekleri alıyor.2013 yılı itibarı ile toplam 95 bin derneğin 60 bini bu dört katagorinin  içinde.

Derneklerin  hedef kitlelerine baktığımızda yüzde 52’si tüm insanları yüzde 17 si  sadece hemşehrileri ,yüzde 5 i sadece çocukları, yüzde 1’i sadece kadınları bünyesine almış.

Yani derneklerin  önemli bir kısmının,  doğduğu yerde doymadığı için büyük şehirlere göçmüş insanların oluşturduğu HEMŞEHRİLER olduğu görülüyor.

Hemşehri Derneklerin çokluğu bir yandan bizleri birlik ve beraberliğin sağlanması,demokasinin gelişmesi noktasında memnun ederken diğer yandan  memleketimizde yaşanan  GÖÇ OLGUSUNU da  tüm çıplaklığı ile sergiliyor.

1945-1990 arası kentsel büyümenin yüzde 52’si nin kırdan kente göçten kaynaklandığı  tahmin edilmekte, bu dönemde 15 milyon kişinin göç ettiği düşünülmektedir.

Kırdan –Kente bu göç hızla akarken,büyüme hızında  ve istihdam yaratmada kentlerimiz yetersiz kalmıştır.

Ülkemizde sanayileşme henüz yeterli düzeye ulaşmadan kentleşme sorunu ile karşılaşmış, gecekondu olgusu da gündeme böylece yerleşmiştir.

Sanayi ve hizmet sektörü  aradığı kalifiye elemanları bu göçmen kitleden karşılayamamış ve o yıllarda insanlarımız ekonominin marjinini oluşturmuştur.

Kent yaşamına uyumda zorlanan kitleler  kırsal ile bağlarını koparmamıştır.

Burada hemşehri dernekleri önem kazanmış özellikle köy dernekleri yaşama tutunmada önemli  rol üstlenmiştir.

Sivas,Erzincan-Giresun-Tokat-Kastamonu-Ordu-Erzurum-Sinop-G.Hane-Malatya-Bayburt-Trabzon en çok hemşehri derneğine sahip illerimizdir.

Dernek yoğunluğu Orta ve Doğu Karadeniz ile İç  Anadolu  da görülmektedir. Çünkü göçün en yoğun yaşandığı bölgeler bunlar olmuştur.

Dün kentte tutunma ve dayanışma temel ödevini üstlenen dernekler bugün doğdukları yerin kalkınması için de önemli rol üstlenmektedir.

Göç ile gelen ailelerin üçüncü ,dördüncü kuşak nesilleri eğitimli ve yaşama marjinal kanat dışından da tutunabilen bir gelişme içindedir.

Yine günümüzde Kentsel Dönüşüm ve müteahhitlik hizmetleri ile gecekondular planlı ve konforlu konutlara  dönüşmekte ve  bu durum göçmen insanımız adına olumlu bir gelişme  olarak kaydedilmektedir.

 Ekonomik küreselleşmenin yaşandığı günümüz dünyasında devletin azalan rolünü özel sektör ile birlikte 3.sektör olarak Sivil Toplum Örgütleri  üstlenmeye başlamış,özellikle Kırsal Kalkınma çalışmalarında katılımcılık esaslı dönüşüm başlamıştır.

Bugün Türkiye’de Kırsal Kalkınma çalışmalarında Ajanslar, Kurumlar,STK ve özel sektörün rolü ön plana çıkmış,yeni kırsal kalkınma stratejisini gerçekleştirmek için Toplumsal Katılıma öncelik verilmiştir..

Var olan kamu organizasyonlarının yanı sıra sivil örgütlenme  teşvik edilmekte, kuruluşu kolaylaştırılarak desteklenmektedir.

Böylelikle hemşehri dernekleri sadece yaşadıkları mekanda dayanışmayı değil doğdukları mekanda kalkınma ve gelişmeye de katkı sunma rolünü üstlenmektedir.

Tüm hemşehri derneklerimizin  bu rollerinin farkında olarak geliştiklerine inanıyorum. Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneği olarak bu sürece katkı sunmaya devam edeceğiz.

Eskipazar  Merkezinde aktif olarak faaliyet sürdüren Meslek Odası,Meslek Kooperatifi, Dernekler ve Eskipazar köylerinde Tarımsal Kalkınma  Kooperatiflerin  yanı sıra   Ankara, İstanbul, Karabük ve Antalya’da Eskipazar’lılar Dernekleri olmak üzere  faaliyet sürdüren  toplam 38 Sivil Toplum Kuruluşumuz var. 

Bütün sivil toplum örgütlerimiz ile ,Eskipazar’ın Kalkınması için ortak hareket edebileceğimiz, Eskipazar’ın sesini gürleştirecek SİVİL TOPLUM GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU daha önce oluşturduk.Bununla ilgili  Basın Açıklamamızı 13 Ekim 2012 tarihinde yayınladık.Amacımızın  Sivil Toplum Örgütleri olarak Eskipazar’ın hayrına olan her konuda tek ses tek nefes olarak hareket etmek olduğunu belirttik.İsmini saymadığımız STK varsa unutulduğu düşünülmeli ve PLATFORM’un tüm Eskipazar STK lara açık olduğu bilinmelidir.

Şimdi bu yapının daha da geliştirilmesi için,Eskipazar’ın hayrına her konuda iş ve güç birliği çabamız devam ediyor.

Böylelikle yukarıda ifade ettiğim KALKINMADA 3.SEKTÖR -SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ Eskipazar’da daha da güçleniyor, bu yörenin insanları söz konusu Eskipazar olduğunda siyaset üstü bir bakış açısı ile ve kucaklaşarak ilçesini büyütebileceğini görüyor..

“ESKİPAZAR SİVİL TOPLUM GÜÇ BİRLİĞİ  PLATFORMU.”

1-Eskipazar Esnaf  Odası

2-Eskipazar Ziraat Odası

3-Eskipazar Şoförler Odası

4-Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneği (EKODER)

5-Eskipazar Yardımlaşma, Kalkındırma ve Dayanışma Derneği (ESDER)

6-Eskipazar Muhtarlar Derneği

7-Eskipazar İş Adamları Derneği (ESİAD)

8-Eskipazar Gökkuşağı Derneği

9- Eskipazar Kızılay Derneği

10-Eskipazar Esnaf ve Kefalet Kooperatifi

11-Eskipazar Kamyoncular Kooperatifi

12-Eskipazar Minibüscüler Kooperatifi

13-Eskipazar Orman Kooperatifleri Merkez Birliği Temsilciliği

14-İstanbul Eskipazar Kültür ve Dayanışma Derneği (İSTESDER)

15-Ankara Eskipazar Kültür ve Dayanışma Derneği (ANESDER)

16-Karabük Eskipazar Kültür ve Dayanışma Derneği (KESDER)

17-Antalya Eskipazar Kültür ve Dayanışma Derneği (ANTESDER)

18-İstanbul Hamzalar –Kabaarmut Kalkındırma ve Yardımlaşma  Derneği

19-Yürecikliler Derneği

20-Yazıboy Köyü ve Mahalleleri Derneği

21-Büyükyayalar Köyü Derneği

22-Yalakkuzlular Derneği

23-Kabaarmut Köyü Derneği

24-Haslı Köyü Derneği

25-Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri (24 köyü kapsayan  14 adet)

 

Haftaya görüşmek üzere KALIN SAĞLICAKLA  20.Mart 2013

 

Diğer Yazıları


YukariCik